Morální kodex

I. Úvod

Posláním Etického kodexu společnosti ChilliFox s.r.o. je stanovit etické normy chování – základní principy, které bude společnost ChilliFox s.r.o. a její kmenoví i smluvní pracovníci dodržovat při poskytování služeb svým klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s v ChilliFox s.r.o. rámci své podnikatelské činnosti. Cílem kodexu je zvyšovat ochranu klientů jako spotřebitelů napomáhat klientům porozumět povaze a obsahu poskytovaných služeb napomáhat prosazování korektních vztahů mezi ChilliFox s.r.o. a klienty podpořit rozvoj služeb na trhu Činnost společnosti ChilliFox s.r.o. se vždy řídí zásadami a principy vyspělé moderní společnosti založené na poctivém přístupu nejen v obchodním, ale i osobním životě.

II. Důvod etického kodexu

Pravidla o provozování taxislužby jsou dána zákonem č. 111/1994 Sb., který byl změněn zákonem č. 102/2013 Sb. Přesto platí jistá morální hranice, která stanovuje profesionalitu při provozování taxislužby. Morální hranice, která je obzvlášť v oboru provozování taxislužby a poskytování služeb s tím souvisejících mimořádně důležitá. Jde o pravidla etického chování jak k zákazníkům, tak i vůči sobě navzájem. Jde o nastavení profesionálního přístupu, posílit profesní identitu a nastavit normy k obecné spokojenosti. Lze říci, spokojený zákazník – spokojený řidič, my k tomu přidáváme spokojená firma.

III. Zásady chování

Činnost společnosti ChilliFox s.r.o. se vždy řídí zásadami a principy vyspělé moderní společnosti založené na poctivém přístupu nejen v obchodním, ale i osobním životě. Nedílnou součástí těchto zásad jsou: poctivé, čestné a morální podnikání dodržování požadavků právních předpisů regulujících příslušnou činnost, včetně respektování standardů a dalších dokumentů daného oboru činnosti vzájemné dodržování úrovně poskytovaných služeb respektování obchodního tajemství a důvěrnosti informací podávání pravdivých a úplných informací o skutečných vlastnostech služeb korektní vyřizování reklamací a stížností.

A. Dodržování etických a právních norem Společnost ChilliFox s.r.o. při výkonu své činnosti na trhu nad rámec svých zákonných povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům uvedená v Kodexu. Pravidly uvedenými v Kodexu se řídí i všichni pracovníci ChilliFox s.r.o. a smluvní partneři, především řidiči vozů taxi.

B. Dodržování principu rovného a nestranného jednání Společnost ChilliFox s.r.o. přistupuje ke všem svým klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněná zvýhodnění.

C. Výkon činnosti s odbornou péčí ChilliFox s.r.o. poskytuje svým klientům služby kvalifikovaně, profesionálně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním potřebám a požadavkům klientů. Pracovníci společnosti ChilliFox s.r.o. při komunikaci se zákazníky poskytují informace přesně a bez zbytečných průtahů.

D. Průhlednost a srozumitelnost informací ChilliFox s.r.o poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace.

E. Povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy Společnost ChilliFox s.r.o. poskytuje svým klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu klienta se společností ChilliFox s.r.o. včetně nabízené služby.

F. Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti společnost ChilliFox s.r.o. uvádí pravdivé informace, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.

G. Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku ChilliFox s.r.o. dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla poctivého obchodního styku. ChilliFox s.r.o. soutěží s konkurenty nabídkou kvalitních služeb a nepodbízí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod.

H. Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací ChilliFox s.r.o. zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje o klientovi zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

IV. Pravidla poskytování služeb

Služby jsou pracovníky a řidiči ChilliFox s.r.o. poskytování podle předem stanovených pravidel. Každému zákazníkovi věnuje řidič maximální pozornost a snaží se mu vyhovět s respektováním ekonomických pravidel společnosti ChilliFox s.r.o.. Cílem pravidel zakotvených v etickém kodexu je vybudovat u zákazníka pocit „chci se vracet“, loajalita a bezkonfliktnost jsou na prvním místě. Řidiči ChilliFox s.r.o. ctí při své práci především tyto zásady: Profesionální vystupování a přístup ke klientovi Vždy ochota pomoci (pracujeme ve službách) Nepovýšené chování, maximální ohleduplnost, chování v souladu s dobrými mravy Vždy pravdivé informace o jízdě a vzdálenosti Vozidlo taxi udržovat v čistém stavu a to i v interiéru. Ve vozidle nesmí být reklamy a nabídky služeb s erotickým či vulgárním obsahem neschválené Práci řidič nevykonává pod vlivem drog, alkoholu či jiných omamných látek a tyto látky nepožívá ani v průběhu výkonu práce.

Pravidla chování k zákazníkům:

každý zákazník si zaslouží ze strany řidiče příjemné a slušné vystupování řidič dodržuje pravidla ChilliFox s.r.o. pro vnější a vnitřní označení vozu prvky firmy (polepy vozu, vizitky) řidič musí být vždy čistě upraven a oblečen přistavení vozidla taxi kdekoliv na území Ústí nad Labem se neúčtuje předem dohodnutá cena je vždy respektována a to jako cena maximální, při zachování dohodnuté trasy a doby čekání při prvním setkání se zákazníkem řidič vždy pozdraví první, zákazníka uvítá a zeptá se na cíl cesty v případě dohody o provedení služby otevře zákazníkovi dveře, zákazníka usadí, zavře dveře a uloží zavazadla během jízdy řidič nekouří, nepožívá alkoholické nápoje, nejí během jízdy může řidič informovat zákazníka o dalších službách ChilliFox s.r.o. o způsobech účtování služeb a možnostech jejich úhrady ve vozidle musí být na viditelném místě pro zákazníka umístěn ceník služeb, PRŮKAZ ŘIDIČE TAXISLUŽBY a taxametr, ( zpětné zrcátko) vyúčtování cesty musí být řidičem provedeno srozumitelně a správně dle předchozí dohody se zákazníkem a v souladu s ceníkem ChilliFox s.r.o., v případě dotazů či nejasností poskytne řidič zákazníkovi podrobné vysvětlení řidič přijme platbu od zákazníka dohodnutým způsobem, vydá potvrzení o úhradě a vrátí hotovost po ukončení jízdy řidič vyndá zavazadla, v případě potřeby pomůže donést zavazadla do přiměřené vzdálenosti od vozidla, následně se rozloučí způsobem odpovídajícím základním normám slušného chování řidič může odmítnout uskutečnění přepravy zejména v těchto případech: a) odmítá-li se zákazník připoutat, b) je-li zákazník pod silným vlivem alkoholu či jiné návykové látky, nerespektuje-li pravidla slušného chování dle křesťansko-židovských tradic, hrozí-li nebezpečí fyzického střetu či napadení. c) má-li zákazník natolik znečištěný oděv, že důvodně hrozí znečištění interiéru vozidla, d) odmítá-li zákazník při nástupu do vozidla přestat kouřit.

V. Uplatňování kodexu

ChilliFox s.r.o. zveřejňuje Kodex na svých internetových stránkách www.foxtaxi.cz a vhodným způsobem informuje své klienty o tom, kam se mohou obracet se svými podněty a případnými stížnostmi. Každý spotřebitel, který využil služby společnosti ChilliFox s.r.o. má plné právo uplatňovat svou případnou stížnost písemně na adrese ChilliFox s.r.o. Masarykova 1486/76, Ústí nad Labem-centrum, 400 01, nebo na info@foxtaxi.cz

VI. Dodržování etického kodexu

Při porušení Kodexu přijímá ChilliFox s.r.o. vůči svým zaměstnancům přiměřená opatření v souladu s pracovně právními předpisy (např. morální, finanční povahy). Následky porušení Kodexu ze strany externích spolupracovníků jsou řešeny v souladu s příslušnou smlouvou uzavřenou mezi společností ChilliFox s.r.o. a externím spolupracovníkem a vyplývají rovněž z právních předpisů o náhradě škody apod. Tento Kodex nabývá platnosti dnem jeho přijetí vedením společnosti. Pro zaměstnance společnosti nabývá tento kodex účinnosti jeho vyhlášením vedením společnosti ChilliFox s.r.o.

autor: IVAN ŠŤASTNÍK